M? Hrn?iarska

Prejs? na obsah

Hlavná ponuka:

Vitajte na  stránke materskej ?koly  Hrn?iarska 1, ktorá sídli v historickej ?asti Starého mesta v Ko?iciach.

_   Do prevádzky bola uvedená v roku 1959 ako ú?elová budova M? s celodennou prevádzkou.
 _  Od roku 2002 má na?a M? právnu subjektivitu a jej zria?ovate?om je mestská ?as? Ko?ice - Staré mesto.


  • je to ?tvortriedna M? s kapacitou 72 detí    

  • zabezpe?uje stupeň predprimárneho vzdelávania detí od 2 do 6  rokov

  • má dve heterogenné a dve homogenné triedy

  • kolektív tvorí 9 kvalifikovanych pedagógov a  5 zamestnancov  zabezpe?ujúcich              prevádzku M?

  • v eduka?nom procese uplatňujeme prvky pedagogiky Márie Montessori

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky