M. Montessori - MŠ Hrnčiarska

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Alternatívne metódy

Alternatívne metódy


Vo výchovno - vzdelávacom procese popri plnení úloh zo ŠVP aplikujeme prvky pedagogiky M. Montessori, ktoré sú zvlášť prospešné pre deti predškolského veku. Mária Montessori ako prvá žena v Taliansku získala doktorát medicíny. Spolupôsobila pri zakladaní predškolských prípravných škôl, materských škôl, inštitútov a ústavov pre vzdelávanie učiteľov, ktorí pracovali na jej pedagogických princípoch. Jej základnou pedagogickou myšlienkou bolo oslobodiť dieťa od diktatúry dospelých a dať mu slobodu vzdelávania v jeho vlastnom tempe. Riadiť sa heslom "Pomôž mi, aby som to urobil sám."
 
Maria Montessori kritizovala školu pre jej strnulosť, nezáživnosť, dogmatický prístup k vyučovaniu, vynucovanie disciplíny. Podľa filozofie M. Montessori učiteľka zabezpečuje pripravené prostredie a udržuje v ňom atmosféru pokoja, poriadku, láskavosti, starostlivosti, uvedomenia a radosti. Jej základnou úlohou je ukážkové správanie a sledovanie senzitívnych období dieťaťa. Učiteľka podľa  Montessori nekritizuje, neorganizuje, zbytočne nezasahuje, neopravuje, len pomáha a motivuje dieťa tak, aby v ňom vzbudila proces vlastnej tvorivosti. Hybnou silou je pozitívna motivácia výsledkami vlastnej práce a primeraná pochvala. Aktivita učiteľky je vystriedaná aktivitou žiaka. Dôležitou súčasťou pripraveného prostredia je špeciálny didaktický materiál navrhnutý M. Montessori, ktorý je skonštruovaný tak, že umožňuje dieťaťu pracovať samostatne a nezávisle od učiteľky (je to pracovný materiál na počítanie, čítanie a písanie). Špecifikom tohoto didaktického materiálu je zabudovaná sebakorektúra chýb, to je kontrola a oprava chýb, ktorá umožňuje dieťaťu bez zásahu učiteľa prísť na to, že nepracuje správne. Samotný materiál ho následne navedie na opravu chyby.

Učenie M. Montessori zahŕňa 5 základných oblastí:
 1. Oblasť praktického života
 2. Oblas
ť senzorického materiálu
 3. Oblas
ť matematiky
 4. Oblas
ť jazyka
 5. Oblas
ť umenia a hudby
 6. Oblas
ť kozmickej výchovy

Základné didaktické zásady podľa M. Montessori
 1. Slobodný výber konkrétnej
činnosti a prostredia
 2. Neobmedzené opakovanie
 3. Dokon
čenie prác
 4. Možnos
ť priebežnej a okamžitej kontroly úspešnosti   samotným dieťaťom
 5. Deti združované vo veku zmiešaných skupín – heterogénne triedy (deti sa môžu vzájomne       pozorovať, pomáhať si a učiť sa jeden od druhého ).

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky