Podmienky prijímania detí - MŠ Hrnčiarska

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Koncepcia MŠ
Podmienky prijímania detí:

  • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. (§ 59 zákona č. 245/2008 Z .z.)

Ostatné podmienky v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. prijímania detí určí riaditeľka  po prerokovaní s pedagogickou radou školy a rešpektuje odporúčania zriaďovateľa.
  • Zápisu sa zúčastní  ZZ s dieťaťom a preukáže sa dokladom totožnosti.
  • Ďalšie deti podľa aktuálnej potreby naplnenia  jednotlivých tried a vekového zloženia v poradí podania prihlášky bez ohľadu na trvalý pobyt.
  • Počas zápisu detí je prítomná ďalšia učiteľka MŠ, ktorá vedie s dieťaťom krátky rozhovor.

Riaditeľka rozhoduje o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy, pričom vopred zváži, či má na prijatie dieťaťa (hlavne dieťaťa so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami) vhodné podmienky. Žiadosť o prijatie zákonný zástupca (ďalej ZZ) obdrží u riaditeľky MŠ alebo na web stránke MŠ. Po jej vyplnení k nej ZZ prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, súčasťou ktorého je aj informácia o očkovaní. Zákonný zástupca dieťaťa je v súlade s § 144 ods.7 písm. d) povinný informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. V súlade s § 108 ods. 1 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ak sa špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa ďalej navštevuje školu, do ktorej bolo prijaté, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a vyplneného tlačiva podľa § 11 ods. 10 písm. a) riaditeľke školy, ktorú predkladá zákonný zástupca. Ak tak neurobí, riaditeľka MŠ, po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§108 školského zákona), príp. či pristúpi po predchádzajúcom upozornení ZZ, k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z toho dôvodu, že MŠ nie je schopná vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa. ZZ dieťaťa so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami predloží spolu so žiadosťou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa a vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorý vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa. Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prijatiu dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode ZZ s riaditeľkou MŠ. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom ZZ privádza dieťa do MŠ postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z MŠ zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v MŠ, môže po dohode ZZ s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v riadnom čase bez prítomnosti ZZ. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti a v záujme zdravého vývinu dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so ZZ alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas, alebo o ukončení tejto dochádzky.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky