Poplatky - MŠ Hrnčiarska

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Koncepcia MŠ

Poplatky
                  


V zmysle § 28 ods.3 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so VZN obce č.1/2008 zo dňa 14.O6.2O12 - výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ predstavuje sumu 50,€ pre deti do 3 rokov a 15,€ pre deti od 3-5 rokov.
Na základe VZN Mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 1/2008 o určení výšky čiastočných režijných nákladov § 7 zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku príspevku na režijné náklady v ŠJ mesačne na jedno dieťa sumou: 2,00 €.

Rodič je povinný túto čiastku zaplatiťvždy do desiateho dňa v mesiaci. Platí každé dieťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie mimo výnimiek, ktoré vymedzuje v zmysle uvedeného zákona školský poriadok.
V zmysle § 28 ods.7 a 8 Školského zákona sa stanovený poplatok neuhrádza,  ak sú splnené nasledovné podmienky za dieťa:
a./ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b./ ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dni z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukazateľným spôsobom
c./ rodič predloží doklad o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi do 10 dňa v mesiaci
Odpustenie poplatku je potrebné požiadať písomne zriaďovateľa (MČ - Staré mesto) do troch dní po ukončení PN, ktorý vydá rozhodnutie o odpustení.


Údaje k  úhrade povinného  mesačného príspevku
15,- € + 2,- € za režijné náklady / spolu 17,-€
číslo účtu: 1639640054/0200 variabilný symbol: trieda, mesiac, rok  správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa.Poplatky za stravu sú rozpísané v časti STRAVOVANIE.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky