ZRŠ - MŠ Hrnčiarska

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Koncepcia MŠ

Združenie rodičov školy.

Združenie rodičov školy (ZRŠ) má právnu subjektivitu podľa čl. l. odst.6 Stanov. Vstupuje do právnych vzťahov pod svojím menom a zodpovedá za svoju činnosť v plnom rozsahu.
N
ázov občianskeho združenia je Rodičovské združenie pri MŠ Hrnčiarska 1, Košice.
ZRŠ spolupracuje s vedením materskej školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri organizovaní záujmovej činnosti detí MŠ a úzko spolupracuje pri zabezpečovaní kultúrnych a športových podujatí MŠ.  Zároveň podnecuje rodičov k samotnej spolupráci či už ide o materiálnu pomoc príp. výpomoc pri organizovaní  kultúrnych či športových podujatí.

ZRŠ zhromažďuje a rieši námety, prípadné pripomienky a požiadavky rodičov dotýkajúce sa výchovy a vzdelávania detí, zabezpečovania vzdelávacieho procesu ako aj podmienok, v ktorých sa tieto procesy uskutočňujú.
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17319617/026
Sídlo: MŠ Hrnčiarska 1, Košice
Číslo účtu: 443458942/0900 Slovenská sporiteľňa

ZR
Š sa snaží zmierniť dopad nepriaznivej finančnej situácie. Preto podľa potreby  v rámci svojich možností podporuje finančné požiadavky školy. Finančné prostriedky získava  z

  • dobrovoľných príspevkov

  • darov

  • 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky